Eilean Uaine Thiriodh: Beatha, Òrain agus Ceòl Ethel NicChaluim

Specifications

  • Author(s): Margaret Bennett
  • Publisher: Grace Note Publications
  • ISBN: 978-1-907676-49-9
  • Paperback Price: 15.00

Description

THE BOOK: Eilean Uaine Thiriodh: Beatha,Beatha, Òrain agus Ceòl Ethel NicChaluim

 

Ethel NicChaluim

 

Ann an 1942 chaidh Ethel NicChaluim a ghluasad à taigh dhilleachdan ann an Glaschu a dh’Eilean Thiriodh far an do dh’fhàs i fileanta sa Ghàidhlig agus far an do shùigh i pailteas dualchais. Chaidh an ceòl agus an t-seinn a bh’ innte gu nàdarra a bhrosnachadh, agus rinn i ceòl agus òrain ann an Gàidhlig is ann am Beurla.

 

Ged a bhios luchd-ciùil ainmeil a’ cluich nam pìosan aice, cha deach an obair thùsail aice fhoillseachadh no a chur fo chòraichean. ’S e eachdraidh a beatha, a tha inntinneach agus drùidhteach, cuide ris na h-òrain agus ris a’ cheòl aice, cuspair leabhair agus CD, a tha cuideachd ag amas air taic a chur ris a’ Ghàidhlig agus cuideachadh le bhith a’ gleidheadh dualchas na Gàidhlig ann an ceòl is ann an òrain.

 

 

Ethel MacCallum

 

A wartime evacuee from a Glasgow orphanage, Ethel MacCallum was brought up on the Isle of Tiree, where she learnt Gaelic and developed her natural gifts of music and song. Her poignant and evocative life-story emerges through her musical compositions, with songs in both Gaelic and English.

 

 

 

CONTENTS/ CLÀR-INNSE 

Preface / Ro-Radh 

Acknowledgements / Buidheachas 

Introduction / Facal-toisich

Ethel / Ethel 0

Evacuation / A’ gluasad 

A new Home / Dachaigh ùr 

Growing up in Tiree / Ag èirigh suas ann an Tiriodh 

Inveraray / Inbhir Aora 

The Next Ferry to Tiree / An Ath Aiseag a Thiriodh

A taste of Home / Blas na Dachaigh 

 

THE SONGS, TUNES & STORIES

01. Mi Nam Shuidhe aig an Teine 

02. Eilean Ì 

03. Air Madainn Diardaoin 

04. Banrighinn a’ Chuain 

05. An Cridhe Tùrsach 

06. Cogadh Mòr Na Roinn Eòrpa 

07. Gus am Bris an Là 

08. Inveraray Loch Fyne 

09. My Highland Home 

10. Catrìona Òg an Òr Fhuilt Bhuidhe 

11. Stàball Bhetlèheim

12. Catherine Anne MacCallum’s Wedding March 

13. Our Broken Dreams 

14. Leaving Shira Glen 

15. Colorado Wedding 

16. Goirtean Dòmhnaill 

17. Eilean mo Mhiann 

18. Seòl an Iùbhrach

19. Eilean Uaine Thiriodh 

 

Audio Resources for Teaching and Learning 

 

CD: Home to Argyll with Ethel MacCallum 

 

References 

Share this product

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2012 Margaret Bennett - Web Design by Xtensive